Rekrutacja

W okresie od 10 lutego do 23 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/21. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu . (obwód)

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (które w roku kalendarzowym 2020 kończą 7 lat).

Rodzice mogą podjąć decyzję o zapisaniu dziecka 6-letniego do klasy I, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły ukończyło ono roczne przygotowanie przedszkolne; w takiej sytuacji należy przedstawić w szkole odpowiedni dokument z przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

2) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; opinię można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którą podlega przedszkole dziecka.

Dokumenty związane ze zgłoszeniem dziecka do klasy I można pobrać:

1) w sekretariacie szkoły, który jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00 

2) na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla rodziców – druki i dokumenty do pobrania” (link). Dokument należy drukować dwustronnie.

Od 24  lutego2020 r. na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja dla dzieci, które zamieszkują poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Wójta Gminy Mełgiew z dnia 29 stycznia 2020r.

Rodzice mają prawo złożyć również wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego swojego dziecka. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Opinię o potrzebie odroczenia obowiązku wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinię należy załączyć do wniosku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

W przypadku zapisu do oddziałów przedszkolnych, przypominamy o rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dziecka, zanim rozpocznie edukację w kl.1.

Może Ci się również spodoba