Projekt SCWEW

SCWEW – I etap (sierpień – wrzesień 2021)

 

Pilotażowy Projekt SCWEW (Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej) rozpoczął się spotkaniem organizacyjnym 6.08.2021 w SOSW w Świdniku.

1.09.2021 zostały omówione poszczególne etapy projektu. Wrzesień, to bardzo intensywny czas dla kadry zarządzającej projektem. Od 6.09. do 12.09.2021 odbywały się szkolenia online dla koordynatorów projektu. Dotyczyły one min. roli i zadań SCWEW, planowania pracy nauczyciela w szkole włączającej, oceniania uczniów w klasie zróżnicowanej. Kontynuacją tych szkoleń było szkolenie w Sulejówku, w ośrodku ORE, w dniach 27.09 – 1.10.2021.

We wrześniu odbywały się konsultacje dla nauczycieli z ekspertami:

 1. Dr Anna Prokopiak – „Zaspokajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości ucznia”
 2. Dr Natalia Przesmycka – „Przestrzeń spersonalizowana dla osób niepełnosprawnych”
 3. Dr Katarzyna Wieczorek – Patyk – „Trudności w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych”
 4. Żurek Dorota – „Współpraca z rodzicami”
 5. Małgorzata Kwiecińska – „Przepisy prawne kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami”
 6. Bożenna Kowalik – „Codzienne problemy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Obok konsultacji eksperckich odbyły się szkolenia przeprowadzone przez profesora KUL dr hab. Wojciecha Otrębskiego – „System oceny zachowań adaptacyjnych”; -szkolenie dotyczyło kompleksowej oceny zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. Szkolenie objęło swoim zasięgiem organy prowadzące szkół, dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i rodziców. Nasza szkoła była odpowiedzialna za zorganizowanie szkolenia dla specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli współorganizujących). Odbyło się ono 28.09.2021 w Urzędzie Gminy Mełgiew.

SCWEW – II etap (październik – listopad – grudzień 2021)

W drugim etapie projektu odbywały się spotkania kadry zarządzającej SCWEW, które służyły zarówno wprowadzaniu w kolejny etap, jak i podsumowaniu tego, co za nami.

Nowością tego etapu były prowadzone lekcje otwarte. Zostały zaplanowane po 5 na każdy miesiąc. Nauczyciele dzielili się dobrymi praktykami, które stały się inspiracją dla innych. W dalszym ciągu odbywały się konsultacje z ekspertami, z których chętnie korzystali przede wszystkim rodzice naszych uczniów. Wśród specjalistów byli:

 1. Prof.dr hab. n farm. Anna Bogucka-Kocka – „Pasożyty człowieka i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole”
 2. Prof. dr Wioletta Tuszyńska- Bogucka – „Wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców (zróżnicowane potrzeby edukacyjne)”
 3. Prof. dr Janusz Kocki – indywidualne konsultacje dla rodziców
 4. Dr Bożenna Śpila – indywidualne konsultacje dla rodziców.

Nauczyciele poszerzali swoją wiedzę w trakcie konsultacji eksperckich:

 1. Bożenna Kowalik – „Metody i formy pracy z uczniem w klasie zróżnicowanej”
 2. Katarzyna Patyk – „Terapia poznawczo – behawioralna”
 3. Małgorzata Cwener – „Dobrostan nauczyciela szkoły włączającej”
 4. Agnieszka Pilch – „Komunikacja alternatywna”
 5. Małgorzata Zarzycka – „Interpretacja zaleceń z orzeczeń do kształcenia specjalnego – praktyczne wskazówki w konstruowaniu WOPFU i IPET”

Nauczyciele i rodzice mogli korzystać ze spotkań z koordynatorem w tzw. Punkcie konsultacyjnym. Odbyło się również szkolenie skierowane do wszystkich podmiotów pt.

„DORADZTWO ZAWODOWE – „JESTEM DOROSŁY – CHCĘ PRACOWAĆ”, które poprowadziła p. Małgorzata Cwener.

Specjaliści – psycholodzy odbyli „Szkolenie skala ABAS-cz. II praktyczna” z prof. Wojciechem Otrębskim.

Swoją działalność rozpoczęła również wypożyczalnia, która dostarczyła nam kilku pomocy dydaktycznych, które zostały wykorzystane do pracy z uczniem ze spe.

Przedstawiamy kilka zdjęć z lekcji otwartych.

SCWEW – III etap (styczeń – luty – marzec 2022)

Trzeci etap projektu SCWEW był kontynuacją wielu zadań z etapu drugiego. Wśród spotkań eksperckich odbyły się następujące:
1. Małgorzata Cwener – „Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
2. Małgorzata Zarzycka – „Interpretacja orzeczeń”
3. Katarzyna Wieczorek – Patyk – „Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi”
4. Dariusz Szałaj – Interpretacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach
wydawanych przez PPP.
Nowością w tym etapie były superwizje prowadzone przez zewnętrznego
superwizjera, a mianowicie p. dr Annę Prokopiak. Równolegle odbywały się superwizje koleżeńskie prowadzone przez koordynatora.
Kontynuowane były lekcje otwarte, które stały się źródłem ciekawych rozwiązań dla obserwujących nauczycieli. Lekcja, jak również zajęcia rewalidacyjne czy specjalistyczne skupiały się przede wszystkich na dostosowaniu metod, form pracy uwzględniających dodatkowe potrzeby edukacyjne uczniów posiadających orzeczenia i opinie. Rozpoczęły się przewidziane na dwa etapy szkolenia w zakresie:
1. COACHING wychowawczego: Jego celem jest uzyskanie przez nauczycieli wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie budowanie relacji (nauczyciel –rodzic-uczeń). Naszą szkołę reprezentują panie: Beata Cholewa i Angelika Komorowska.
oraz
2. SUPERWIZJA. Ma ona na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązaniu problemu z konkretnym uczniem lub całą klasą. Superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą. Superwizja grupowa pozwala nauczycielowi poznać inne punkty widzenia niż jego własny i superwizora oraz skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli, którzy spotkali się z podobną sytuacją. Z naszej szkoły w tym szkoleniu uczestniczą panie: Katarzyna Szajewska – Gała i Beata Batyra – Pietruszka. W ramach SCWEW-u zawiązała się grupa wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Spotkanie poprowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki specjalnej). Spotkania odbywają się średnio raz na 1-2 tygodnie.

SCWEW – IV etap (kwiecień – maj – czerwiec 2022)

Czwarty etap projektu SCWEW był kontynuacją wielu zadań z etapu trzeciego. Wśród spotkań eksperckich i rad szkoleniowych odbyły się następujące:
1. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy z klasą SPE”
2. Rada szkoleniowa – „SCWEW w naszej placówce – rola, działanie, mocne i słabe strony”
3. Konsultacje eksperckie w trudnościach zgłaszanych przez pracowników
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych on-line: „Ocenianie kształtujące”,
„Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących”, „Wykorzystanie
pedagogiki twórczości w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych”, „System motywacyjny”, „Kompetencje kluczowe”.

Odbyły się trzy superwizje prowadzone przez p. dr Annę Prokopiak. Skorzystali z nich zarówno nauczyciele jak i rodzice.

Nauczyciele poprowadzili łącznie 15 lekcji otwartych, podczas których dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystywane były podczas tych zajęć pomoce dydaktyczne wypożyczone ze SCWEW w ramach istniejącej tam wypożyczalni.
W ramach SCWEW-u nadal działała grupa wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Spotkanie poprowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki specjalnej). Spotkania odbywają się średnio raz na 1-2 tygodnie. Podczas tych spotkań nauczyciele dzielą się swym doświadczeniem w zakresie pracy z uczniami ze spe. Zdobywają potrzebną wiedzę.
Odbyła się również kampania społeczna „Włączanie łączy, nie dzieli” w SP w Kalinówce. Była ona okazją do integracji uczniów, nauczycieli i rodziców ze wszystkich placówek uczestniczących w tym projekcie. Koordynatorzy podzielili się doświadczeniem edukacji włączającej na terenie swoich placówek. W trakcie kampanii odbył się panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom i finansowaniu edukacji włączającej oraz codziennym problemom rodziców i nauczycieli. W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. Jerzy Kocki, dr hab. Anna Prokopiak, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Romuald Gumienniak, Barbara Grzesiak – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dariusz Szałaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku. Panel prowadziła koordynator ze SP 2 w Łęcznej pani Małgorzata Rodziewicz.

SCWEW – V etap (lipiec – sierpień – wrzesień 2022)

Piąty etap projektu SCWEW przypadł na miesiące wakacyjne, w trakcie których odbyły się wizyty studyjne w Węgrowie i Świdniku. Obie wizyty były okazją do dzielenia się doświadczeniami wprowadzenia edukacji włączającej na terenie placówek objętych projektem SCWEW. Kadra SCWEW wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich –
wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Konferencja zorganizowana była przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

We wrześniu rozpoczęła się seria szkoleń dla nauczycieli, specjalistów, rodziców, kadry zarządzającej oraz środowiska zewnętrznego. Prowadził je p. Jacek Urban – wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szkolenie dotyczyło tematu: „Orzeczenia do kształcenia specjalnego – realizacja zaleceń, planowanie pracy i organizacja procesu kształcenia uczniów ze spe’’.

Odbyły się również trzy superwizje prowadzone przez p. dr Annę Prokopiak. Skorzystali z nich zarówno nauczyciele jak i rodzice.

Nauczyciele przeprowadzili łącznie 15 lekcji otwartych, podczas których dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystywane były podczas tych zajęć pomoce dydaktyczne wypożyczone ze SCWEW w ramach istniejącej tam wypożyczalni.

W ramach SCWEW-u nadal działała grupa wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces
kształcenia. Spotkanie poprowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki
specjalnej). Podczas tych spotkań nauczyciele dzielą się swym doświadczeniem w zakresie pracy z uczniami ze spe. Zdobywają potrzebną wiedzę. Powstała również Sieć współpracy i samokształcenia SCWEW Świdnik, do której zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele uczący w placówkach objętych projektem SCWEW w Świdniku.

Nauczyciele i rodzice mogli skorzystać ze spotkań eksperckich, które były poprowadzone przez p. Renatę Wińską – kuratora sądowego, p. Małgorzatę Rodziewicz oraz Małgorzatę Kwiecińską.

Wypożyczalnia sprzętu i pomocy dydaktycznych wzbogaciła się o pomocne tablety, zestaw ćwiczeń interaktywnych w zakresie percepcji słuchowej.

SCWEW – VI etap (październik – listopad – grudzień)

W szóstym etapie projektu SCWEW odbyło się Spotkanie Szkoleniowo – Konsultacyjne dla Dyrektorów Szkolnictwa Specjalnego Województwa Lubelskiego pt. „Nowe nie znaczy trudne?”.
Odbyło się ono 26.10.2022r. w godz. 9.00 – 13.30. Spotkanie skupione było wokół następujących tematów:
1. Edukacja włączająca w pigułce. Co będzie dalej? Temat poprowadziła p. dr hab. Anna Prokopiak.
2. Model WWR skoncentrowany na rodzinie – narzędzia do pracy z rodziną
3. Jak zapewnić uczniom ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się uczestnictwo w życiu społecznym?
4. Dostępna szkoła – omówienie sposobu przygotowania wniosku i standardów określonych w projekcie
5. Omówienie Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej.
6. Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zaspakajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Systematycznie raz w miesiącu odbywają się superwizje prowadzone przez p. dr Annę Prokopiak. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i rodzice.
Nauczyciele prowadzą lekcje otwarte, podczas których dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystywane są podczas tych zajęć pomoce dydaktyczne wypożyczone ze SCWEW w ramach istniejącej tam wypożyczalni.
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczestnicząw grupa wsparcia. Spotkania dalej poprowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki specjalnej). Podczas tych spotkań nauczyciele dzielą się swym doświadczeniem w zakresie pracy z uczniami ze spe. Zdobywają
potrzebną wiedzę. Powstała również Sieć współpracy i samokształcenia SCWEW Świdnik, do której zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele uczący w placówkach objętych projektem SCWEW w Świdniku.
Nauczyciele i rodzice mogli skorzystać ze spotkań eksperckich, które były poprowadzone przez p. Renatę Wińską – kuratora sądowego, p.dr Ewę Trojanowską specjalistę od zaburzeń zachowań.
Nauczyciele, specjaliści, rodzice, kadra zarządzająca i przedstawiciele środowiska zewnętrznego mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu poprowadzonym przez p. Anetę Madziarę pt. „Wspieranie rodziny w edukacji włączającej”.

SCWEW – VII etap (styczeń – luty – marzec) 2023

W siódmym etapie projektu SCWEW odbył się Dzień otwarty SCWEW w dniu 21.02.2023 w godz. 9.00 – 16.00. Wśród zaplanowanych w tym dniu spotkań miała miejsce Superwizja z Panią dr Anną Prokopiak. Konsultacje dla rodziców poprowadziła Pani dr Ewa Trojanowska. Nauczyciele korzystali z konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych z koordynatorem projektu w szkole,
a jednocześnie dyrektorem szkoły Panią Elizą Szypulską. Był również zaplanowany czas na spotkanie z liderem Projektu Panią Elżbietą Krupą oraz koordynatorem Panią Elżbietą Ścibior. Można było obejrzeć lekcję modelową w kl.1, którą prowadziła Pani Agnieszka Krygier.
Systematycznie raz w miesiącu odbywają się superwizje prowadzone przez p. dr Annę Prokopiak. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i rodzice.
Nauczyciele przeprowadzili 15 lekcji otwartych. Lekcje te odbywają się w klasach, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie organizacji warsztatu swojej pracy – metod, technik, form, wykorzystywanych pomocy dydaktycznych wypożyczonych ze SCWEW w ramach istniejącej tam wypożyczalni.
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczestniczą w grupie wsparcia. Spotkania dalej prowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki specjalnej). Podczas tych spotkań nauczyciele dzielą się swym doświadczeniem w zakresie pracy z uczniami ze spe. Zdobywają potrzebną wiedzę.
Nauczyciele i rodzice mogli skorzystać ze spotkań eksperckich, które były poprowadzone przez p. Małgorzatę Orzechowską oraz p. dr Ewę Trojanowską specjalistę od zaburzeń zachowań.
Nauczyciele, specjaliści, rodzice, kadra zarządzająca i przedstawiciele środowiska zewnętrznego mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu poprowadzonym przez p. Anetę Madziarę pt. „Kreatywność w procesie kształcenia uczniów ze spe”.
Dyrektor szkoły wzięła udział 23.02.2023 w spotkaniu konsultacyjno- informacyjnym – „Edukacja włączająca w kontekście wyboru przez ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi profilu kształcenia ponadpodstawowego”. Odbyło się ono w PCEZ w Świdniku.

SCWEW – VIII etap (kwiecień – maj – czerwiec) 2023

W ósmym etapie projektu SCWEW odbyło się w dn. 31.05.2023r. podsumowanie projektu w formie konferencji „Edukacja włączająca, dlaczego (by) nie” – podsumowanie pilotażu projektu SCWEW w Świdniku. Odbyło się również szkolenie dla kadry zarządzającej – Konferencja „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – kierunek dla edukacji” – konferencja online Uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami w klasie ogólnodostępnej – rozpoznanie potrzeb, indywidualizacja metod pracy.
W dniu 13.06.2023r. odbyło się „Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie edukacji włączającej w Urzędzie Gminy Mełgiew”, które miało na celu przybliżenie dyrektorom i nauczycielom gminy Mełgiew informacji dotyczących edukacji włączającej.
https://www.sosw.eu/o-osrodku/projekty-sosw/scwew/aktualnosci-scwew/spotkanie-konsultacyjno-doradcze
http://melgiew.pl/3656-as-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-dla-przedstawicieli-placoacutewek-owiatowych-gminy-melgiew.html
Nauczyciele przeprowadzili 14 lekcji otwartych. Lekcje te odbywają się w klasach, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie organizacji warsztatu swojej pracy – metod, technik, form, wykorzystywanych pomocy dydaktycznych wypożyczonych ze SCWEW w ramach istniejącej tam wypożyczalni.
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczestniczą w grupie wsparcia. Spotkania dalej prowadzi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL (katedra pedagogiki specjalnej).
Podczas tego etapu została napisana publikacja „Nowe nie znaczy trudne”. Przedstawia ona wdrażanie modelu SCWEW Świdnik. Można ją znaleźć pod linkiem:
https://www.sosw.eu/images/projekty/scwew/aktualnosci/2023/pilotazowe-wdrozenie-modelu/publikacja13i.pdf
Zostały nagrane filmy podsumowujące pilotażowy projekt SCWEW Świdnik. Oto linki do nich:
https://youtu.be/SXFCWeQyziI (na uwagę zasługuje 2,01min i dalsze, w których Pani Kurator wspomina naszą szkołę).
https://youtu.be/BBCdTeItPZc