Konkurs na nowe logo szkoły

REGULAMIN KONKURSU

NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII WÓJCIK W KRĘPCU

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół ds. Promocji Szkoły

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.
3. Konkurs trwa od 7. 10. 2022 roku do 24. 10. 2022 roku

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i  absolwenci.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Projekt należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
3. Projekt znaku graficznego (logo) musi spełniać następujące warunki:
● Być czytelne i łatwe do zapamiętania,
● Być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
● Wzbudzać pozytywne emocje ,
● Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym,

● Nie może zawierać w swojej treści elementów obraźliwych

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy złożyć w formie elektronicznej nagrane na dowolnym nośniku lub przesłać pocztą mailową do p. Beaty Batyry-Pietruszki (b.batyra-pietruszka@sp-krepiec.pl), do dnia 24. 10. 2022 roku.
2. Składane prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora lub autorów.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
● Zgodność projektu z danymi szkoły
● Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania
● Czytelność i funkcjonalność projektu
● Estetyka wykonania projektu
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
● Dyrektor Szkoły,
● Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Szkoły,
● Przedstawiciel Rady Rodziców,
● Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
● Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników to 27. 10. 2022 roku.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku.

Może Ci się również spodoba