Szkoła Podstawowa w Krępcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Samorząd Szkolny

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII WÓJCIK W KRĘPCU


Podstawa prawna:
Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Krępcu działa na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dn. 25.10.1991 r.).
2. Niniejszego regulaminu.

Regulamin zawiera:
I Postanowienia ogólne
II Organy Samorządu Uczniowskiego
III Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
IV Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
V Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
VI Przepisy końcowe

I Postanowienia ogólne


art. 1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Reprezentantem ogółu uczniów jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

art. 2
Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
art. 3
Rada Samorządu Uczniowskiego występuje jako jedyny reprezentant uczniów do dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z opiniami i wnioskami dotyczącymi życia szkoły, w tym w sprawie wyboru opiekuna Samorządu.

art. 4
Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale  w porozumieniu z Dyrektorem.

art. 5
Rada Samorządu Uczniowskiego czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia. Występuje do Dyrektora Szkoły o nagradzanie lub ukaranie uczniów.

art. 6
Rada Samorządu Uczniowskiego propaguje zasady kulturalnego współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę, dbałość o wspólne dobro, estetykę i porządek w szkole.

art. 7
Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.

art. 8
Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
Art. 9
W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.

Art. 10
Samorząd co roku dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego większością głosów.

Art. 11
Potrzebne środki finansowe Rada Samorządu uzyskuje:
a) z własnej działalności gospodarczej (gazetki, loterie itp.),
b) z funduszu rady rodziców,
c) z funduszu szkoły,
d) z darowizn.

II Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 12
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

Art. 13
Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

Art. 14
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego,
b) kieruje pracą Samorządu,
c) przewodniczy zebraniom Samorządu Uczniowskiego,
d) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

Art. 15
Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Skarbnika,
d) Przewodniczących poszczególnych sekcji.

Art. 16
Zebrania Rady Samorządu odbywają się raz na dwa miesiące, a także      w miarę bieżących potrzeb. Obecność członków Rady jest obowiązkowa. Zebrania są protokołowane. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 17
Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
a) opracowanie programu prac Samorządu,
b) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego,
c) prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu.

Art. 18
Do zadań Sekcji należy:
a) organizowanie działalności, do której została powołana sekcja,
b) współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego w zakresie zainteresowań Sekcji,
c) rozstrzyganie sporów między uczniami.

III Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego


Art. 19
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

IV Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego


Art. 20
Zasady wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego:
1. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.
2. W skład Rady wchodzi troje uczniów z klas IV-VI wybranych na zebraniach klasowych.
3. Na pierwszym zebraniu Rada Samorządu wybiera w sposób jawny Przewodniczącego Rady, Zastępcę, Skarbnika, a także Przewodniczących poszczególnych Sekcji i ich członków.

V Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Art. 21
1. Regulamin Samorządu.
2. Rozkłady planów pracy Sekcji.
3. Protokoły posiedzeń Samorządu Uczniowskiego.
4. Sprawozdania z działalności Samorządu.

VI Przepisy końcowe

Art. 22
Postanowienia końcowe:
1. Spory między uczniem a nauczycielem rozstrzyga najpierw wychowawca klasy, w razie nie rozwiązania konfliktu opiekun Samorządu Uczniowskiego, a w ostatniej instancji Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest nieodwołalna Spory między uczniami w Samorządzie Uczniowskim rozstrzyga opiekun Samorządu.
Spory między Samorządem Uczniowskim, a nauczycielami rozstrzyga najpierw opiekun Samorządu Uczniowskiego, a następnie Dyrektor Szkoły.
Spory między opiekunem Samorządu Uczniowskiego, a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
2. Regulamin uchwala ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  i powszechnym.
3. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
4. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego