Szkoła Podstawowa w Krępcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin Rady Rodziców

Dla rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w KrępcuNa podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Krępcu, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut szkoły.

§ 3.
Organami Rady są:
1) Plenarne Zebranie Rady,
2) Prezydium Rady,
3) Przewodniczący Rady,
4) Komisja Rewizyjna.

§ 4.
1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności:
1) przyjmuje plan pracy Rady,
2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
3) uchwala preliminarz Rady,
4) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
5) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§ 5.
1. Prezydium Rady składa się z 4 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
4. Miejscem zebrań Rady Rodziców jest budynek szkoły.
5. Dokumentacja Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

§ 6.
Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad klasowych,

§ 7.
1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady.

§ 8.
1. Rada wybiera ze swego składu 3-osobową Komisję Rewizyjną w skład, której wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

§ 9.
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 10.
Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 11.
W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

§ 12.
W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 13.
Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracą społecznie.

§ 14.
1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokółu.
2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 15.
1. Wybory do rad klasowych i Rady Rodziców odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 16.
1. Członków rady klasowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 3 osób.
2. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.

§ 17.
1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 18.
1. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych. Wysokość składek ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor,
2) Rady Klasowe,
3) Samorząd Uczniowski.

§ 19.
1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 20.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego