Szkoła Podstawowa w Krępcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Koncepcja Pracy Szkoły

Dokumenty szkolne

KONCEPCJA  PRACY

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ im. MARII WÓCIK

W KRĘPCU


na lata szkolne 2011-2016
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie ”
Andrzej Frycz Modrzewski
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.
nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
5. Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu
6. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu
7. Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu


MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.


WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i Lubelszczyzny. Jednocześnie wychowujemy go do szacunku, współpracy i otwartości  na inne narody, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko, w którym żyje.


1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw
   ważnych dla obywatela Polski, Europy i świata.

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka zapewniająca edukację na
   wysokim poziomie.

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy
   ustawicznie się dokształcają i doskonalą.

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami     samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz  edukacji
i pomocy społecznej.    

           
PRIORYTETY SZKOŁY

- Wychowanie patriotyczne z uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości  narodowej,

- Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,

- Edukacja europejska,

- Wychowanie przez sport.

NASZ ABSOLWENT


1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.
2. Prezentuje postawę patriotyczną.
3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.
4. Wie co to jest system wartości- poszukuje dobra.
5. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
6. Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych, ma świadomość korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia.
7. Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
8. W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.
9. Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych  i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.

KONCEPCJA  ROZWOJU  SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH


I. Zarządzanie i organizacja.


1. Funkcjonowanie w szkole świetlicy, dla dzieci
2. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
3. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku  –  catering.
4. Ścisła współpraca z Radą Rodziców.
5. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
6. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.


II. Wychowanie i opieka.1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.
3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.
4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).
6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
7. Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
8. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.
9. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.
1
0. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i    niedostosowaniu społecznemu.
1
1. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami - Strażą Pożarną,  Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Parafią, Policją,
1
2. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.


III. Kształcenie


1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań pedagogicznych i programowych.
4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
7. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianów. Formułowanie        i wdrażanie otrzymanych wniosków.
8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
12. Nagradzanie uczniów osiągających sukcesy w różnych konkursach.


WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY


Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw  i obowiązków wszystkich podmiotów.

1. W szkole panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej.  
2. Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez wszystkich
3. Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły

Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliwe obszary jej działalności.


1. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami wychowawcami
2. Rodzice biorą czynny udział w różnego rodzaju działalności szkoły
3. W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych problemów szkolnych jest znaczący.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego